Welkom bij de parochiegemeenschap Heilige Lambertus, Vorstenbosch

 

De geloofsgemeenschappen van Vorstenbosch en Nistelrode vormen al sinds 2003 een “Pastorale Eenheid”. Deze samenwerking in een Pastorale Eenheid is door de bisschop bij besluit van 18 december 2003 ingesteld.

 

Gezamenlijke doelomschrijving

  • Het rond het eigen kerkgebouw in stand houden van twee vitale geloofsgemeenschappen, die geloofsgroei bevorderen.
  • Het goed functioneren van de daartoe benodigde werkgroepen.
  • Het waarborgen van de continuïteit van de pastorale zorg en liturgie.
  • Het hierin actief deelnemen van parochianen die zich bewust zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor het samen kerk-zijn en die bereid zijn daartoe onderling samen te werken en zich gelovig te laten vormen en toerusten.
  • Het gezamenlijk voeren van vrijwilligersbeleid.

 

De kerngroep van de Pastorale Eenheid heeft tot taak de pastoor en de pastoraatsgroep te adviseren over het pastoraal beleid. Deze is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van beide parochies en voor een doelmatige aanwending van de financiële middelen, met dien verstande dat het beheer van vermogen en de geldmiddelen van de twee geloofsgemeenschappen wel gescheiden blijven.
Voor wat betreft de samenstelling van de kerngroep is het streven dat de twee kernen met een gelijk aantal van drie leden zijn vertegenwoordigd, zodat de kerngroep bij voorkeur zal bestaan uit de pastoor en zes leden uit de twee geloofsgemeenschappen.

 

Bereikbaarheid:

 

Pastoor Ouwens is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0413-363315

Adres Pastorie: Kerkstraat 4, 5476 KC Vorstenbosch.       
Koster Hennie van den Brand is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-10402525

Het email adres voor de geloofsgemeenschap Vorstenbosch is info@vorstenboschdgh.nl

Het email adres voor de Vorstenbossche Parochieberichten is: parochievorstenbosch@hotmail.com

 

 

Overige informatie:

 

De informatie over kerngroep en pastoraat als ook de financiële aangelegenheden vindt u onder het kopje "over ons".

Andere informatie: onder het kopje "info" treft u gegevens aan hoe te handelen bij vragen over sacramenten, ziekte en afscheid.
Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder "vieringen".
Nieuws en berichten onder "actueel" en alle informatie over onze vrijwilligers onder "werkgroepen".

 

De eerste gegevens over het kerkelijke leven in Vorstenbosch dateren uit de 14e eeuw.

Per 1 januari 1850 werd Vorstenbosch tot een zelfstandige parochie verheven.

Het verhaal door de jaren heen vindt u onder het kopje "historie". 

Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus Vorstenbosch

Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
info@vorstenboschdgh.nl

Snel naar. . .

Rekeningnummer algemeen:
NL91 RABO 0155 2943 50
t.n.v. Heilige Lambertus Vorstenbosch